Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe na opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z doradztwem
03.04.2015
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z doradztwem przy procedurze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, kierujemy do wszystkich zainteresowanych zapytanie ofertowe w tej sprawie.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1. Opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  2. Opracowanie wszelkich pozostałych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  3. Doradztwo przy procedurze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany został w punkcie V zapytania ofertowego.

Termin wykonania zamówienia:
  1. opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – do 29.05.2015r.,
  2. opracowanie pozostałych dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz doradztwo przy procedurze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – do 31.12.2015r.
 
Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W przypadku zainteresowania Państwa wykonaniem przedmiotu zamówienia proszę o złożenie swojej oferty, do dnia 13 kwietnia 2015r., do godz. 12.00 na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Formularz ofertowy należy złożyć / przesłać do Urzędu Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Opracowanie raportu OOŚ”. Liczy się data faktycznego wpływu oferty do Urzędu, a nie data stempla pocztowego lub dowodu nadania.
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załączniki do zapytania ofertowego
  3. Wzór umowy
  4. Formularz ofertowy
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball